Vítam Vás na stránkach obce Dlhá nad Váhom. Naša obec je najmenšou obcou v okrese Šaľa. Máme 890 obyvateľov. Približne 80 % občanov je maďarskej národnosti a 20 % občanov je slovenskej národnosti. Naša obec leží na brehu rieky Váh. Je tu nádherná príroda, v letných mesiacoch možnosť kúpania, rybolovu a turistiky. Neďaleko je aj priehrada Kráľová nad Váhom.
Prajem Vám dobrú zábavu pri prezeraní našich stránok a príjemný pobyt počas návštevy našej obce.

MVDr. Pavol Tóth, starosta obce


23.07.2021

14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Dlhá nad Váhom

20.07.2021

Zmena termínu očkovania proti ochoreniu COVID-19 - Az oltás dátumának megváltoztatása COVID-19 vírus ellen

19.07.2021

Odpočet vodomerov v domácnostiach - Vízórák leolvasása

19.07.2021

Mobilné očkovanie proti vírusu COVID-19 2. dávka vakcíny Pfizer Biontech- Mobil oltás a COVID-19 vírus ellen-2. oltás (Pfizer Biontech)

19.07.2021

Rozhodnutie - stavebné povolenie - verejná vyhláška na stavbu - Cesta I/75 Šaľa - obchvat

16.07.2021

Plnenie a čerpanie rozpočtu Obce Dlhá nad Váhom k 30.06.2021

16.07.2021

Zmluvy 2021

15.07.2021

Pozvánka na Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v rámci Poľovného revíru Šaľa

01.07.2021

Faktúry 2021

28.06.2021

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva a vzniku požiaru

17.06.2021

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania s upustením od miestneho zisťovania a ústneho konania pre stavbu - Cesta I/75 Šaľa - obchvat

16.06.2021

Rozhodnutie - zastavenie konania o povolení/nepovolení obnovy konania vedeného na návrh Ing. Arpáda Beneša

15.06.2021

Mobilné očkovanie proti vírusu COVID-19 - Mobil oltás a COVID-19 vírus ellen

02.06.2021

Zber veľkoobjemového odpadu - nagyméretű hulladékgyűjtés

01.06.2021

13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Dlhá nad Váhom

31.05.2021

Verejná vyhláška - Rozhodnutie - schválenie regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Šaľa

19.05.2021

Upovedomenie - Verejná vyhláška - upovedomenie účastníkov konania o podanom späť vzatí návrhov na začatie konania

13.05.2021

Centrum cirkulárnej ekonomiky CCA Šaľa - Pozvánka na verejné prerokovanie

13.05.2021

Rozpočet Obce Dlhá nad Váhom na r.2021-2023

13.05.2021

Opätovné informovanie verejnosti - Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa

13.05.2021

Výročná správa a Záverečný účet Obce Dlhá nad Váhom za rok 2020