Uznesenie 9/2006-2010

U z n e s e n i e č. 9/2006-2010
Obecného zastupiteľstva v Dlhej nad Váhom
zo dňa 11.02.2008

A. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
1. Informácie starostu obce o plnení uznesení.
2. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2008

B. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
1. Rozpočet obce Dlhá nad Váhom na rok 2008
Celkové príjmy vo výške 11.252.000,-Sk

Z á p i s n i c a

Z á p i s n i c a
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Dlhej nad Váhom zo dňa 11.02.2008

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dlhej nad Váhom zahájil a viedol starosta obce Ing. Izsóf Róbert.
Privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že počet prítomných poslancov obecného zastupiteľstva je 5 a zasadnutie je uznášania schopné vo všetkých bodoch rokovania.

Zber separovaných odpadov

Oznamujeme občanom, že 29.3.2008 ( v sobotu) od 7:00 bude zber separovaného odpadu.(papier, sklo, plasty, textil,plechovky) Odpad treba umiestniť na ulici.

Rozpočet pre rok 2008 / 2008 évi költségvetés

Rozpočet pre rok 2008

Celý rozpočet pre rok 2008 je v priloženom súbore .xls

Pozvánka na 9/2006-2010 zasadnutie

Pozývam Vás na 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dlhej nad Váhom, ktoré sa uskutoční dňa 11. februára 2008 /pondelok/ o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Dlhej nad Váhom s nasledovným programom:

1. Zahájenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisu
2. Kontrola uznesení
3. Prejednanie a schválenie rozpočtu obce na rok 2008
4. Rôzne

Zápisnica č.8/2006-2010

Z á p i s n i c a z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstvav Dlhej nad Váhom zo dňa 14.12.2007
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dlhej nad Váhom zahájil a viedol starosta obce Ing. Izsóf Róbert.
Privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že počet prítomných poslancov obecného zastupiteľstva je 7 a zasadnutie je uznášania schopné vo všetkých bodoch rokovania.

Uznesenie č.8/2006-2010

Obecného zastupiteľstva v Dlhej nad Váhom zo dňa 14.12.2007
A. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
1. Informácie starostu obce o plnení uznesení.
B. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
1. Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2007 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.