Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Dlhá nad Váhom


Poslal(a) Marta Ložiová - 06 november 2014

Obec Dlhá nad Váhom v súlade s § 18 a nasl. Zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

a) vyhlasuje
voľbu hlavného kontrolóra obce Dlhá nad Váhom na deň 15.12.2014 Voľba hlavného
kontrolóra sa uskutoční v rámci programu riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Dlhej nad Váhom.

b) ustanovuje
predpoklady na výkon funkcie a náležitosti prihlášky takto:
Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné
stredné vzdelanie.

Písomná prihláška, ktorá bude tvoriť prílohu k voľbe hlavného kontrolóra musí obsahovať:
a) meno, priezvisko, titul, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón),
b) profesijný životopis,
c) informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva zárobkovú inú
činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických
osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,
d) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
e) úradne overenú kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
f) súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona č.
428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom
vykonania voľby hlavného kontrolóra obe Dlhá nad Váhom na rokovaní Obecného
zastupiteľstva v Dlhej nad Váhom. Písomný súhlas obsahuje najmä údaje o tom, kto súhlas
poskytol, komu sa súhlas dáva, na aký účel, rozsah osobných údajov, dobu platnosti
súhlasu a podmienky jeho odvolania.

Termín doručenia prihlášok: je do 01. 12. 2014 na adresu:
Obec Dlhá nad Váhom
Obecný úrad Dlhá nad Váhom
Dlhá nad Váhom č.225
927 05 Šaľa 5
v zalepenej obálke s označením "VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE DLHÁ NAD VÁHOM"

c) určuje:
Požiadavky na výkon funkcie:
rozsah pracovného úväzku – 8 % pracovný úväzok,
občan SR,
znalosť problematiky obecnej samosprávy, financovania samosprávy,
minimálne 5 ročná prax, riadiace a organizačné schopnosti.

d) spôsob voľby
Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním v súlade s ustanovením § 18a,
ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

V Dlhej nad Váhom dňa 06.11.2014
MVDr. Pavol Tóth
starosta obce