Pozemkové úpravy / FöldrendezésInformácie o pozemkových úpravách v obci nájdete aj na stránkach Obvodného pozemkového úradu v Nových Zámkoch

Oznam Správy katastra Šaľa - A Vágsellyei Kataszteri Hivatal értesítése

Správa katastra Šaľa oznamuje, že dňom 18.10.2010 bol v k.ú. Dlhá nad Váhom vykonaný zápis Projektu pozemkových úprav schváleného Rozhodnutím Obvodného pozemkového úradu v Nových Zámkoch č. ObPÚ-18-10/6939/AV do katastra nehnuteľností. Od tohto dátumu pozemky v obvode pozemkových úprav v k.ú. Dlhá nad Váhom sú vedené na nových listoch vlastníctva podľa nového stavu.

Zverejnenie Rozhodnutia o schválení vykonania PPÚ Dlhá nad Váhom

V prílohe je umiestnené Rozhodnutie o schválení vykonania Projektu pozemkových úprav Dlhá nad Váhom.
Rozhodnutie bolo zverejnené dňa 7.9.2010. na 15 dní.

Pozemkové úpravy - mapy v mierke 1:5000

V prílohe sú umiestnené mapy nového stavu v mierke 1:5000 a mapa celého obvodu pozemkových úprav po zapracovaní schválených námietok.

Oznam pre vlastníkov pozemkov k.ú. Močenok - Síky

Oznamujeme vlastníkom poľnohospodárskych pozemkov v k.ú. Močenok - Síky, ktoré boli vymerané do náhradného užívania v k.ú. Dlhá nad Váhom, že schválením projektu pozemkových úprav užívacie právo k týmto pozemkom zaniklo. V prípade, ďaľšieho záujmu hospodáriť na týchto pozemkoch je potrebné požiadať Roľnícke Družstvo Šaľa (podľa možnosti do 25.8.2009) o ich vymeranie v k.ú. Močenok.

Register nového stavu - grafická časť po zapracovaní akceptovaných námietok

V prílohe sú umiestnené mapy nového usporiadania pozemkov po zapracovaní námietok, ktoré boli akceptované správnym orgánom.

Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav - Végzés a földek új felosztásának jóváhagyásáról

OBVODNÝ POZEMKOVÝ ÚRAD V NOVÝCH ZÁMKOCH
Svätoplukova 1, 940 24 Nové Zámky
Telefón E-mail
Sekr. +421,35/6913614 opu.nz@3s.land.gov.sk
Číslo: ObPÚ-31-09/05201/AV V Nových Zámkoch dňa 7. januára 2009
ROZHODNUT I E
Obvodný pozemkový úrad v Nových Zámkoch (ďalej len „ObPÚ“), ako príslušný orgán
v zmysle § 5 ods. 5 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového

Plán užívania pozemkov v novom usporiadaní - A földek használatának terve az új elrendezés szerint

Predstavenstvo Združenia účastníkov pozemkových úprav schválilo termín prechodu na hospodárenie podľa nového usporiadania pozemkov 15.10.2009.
Bližšie podmienky sú uvedené v prilohe.

Zverejnenie registra nového stavu

OBVODNÝ POZEMKOVÝ ÚRAD V NOVÝCH ZÁMKOCH
Svätoplukova 1, 940 24 Nové Zámky
ObPÚ-56-08/8714/AV v Nových Zámkoch dňa 23.5.2008

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Zverejnenie projektu pozemkových úprav
Obvodný pozemkový úrad v Nových Zámkoch (ďalej len „ObPÚ“), ako orgán príslušný
podľa § 5 ods. 5 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového

Pozemkové úpravy – aktuálne informácie

Oznamujeme účastníkom pozemkových úprav, že v mesiacoch február, marec 2008 prebieha prerokovanie návrhu na umiestnenie nových pozemkov medzi zhotoviteľom projektu a jednotlivými vlastníkmi. Rokovanie prebieha individuálne s každým vlastníkom na základe písomnej pozvánky v miestnom kultúrnom dome.