Rozpočet / KöltségvetésVýročná správa obce Dlhá nad Váhom za rok 2009

Výročná správa obce Dlhá nad Váhom za rok 2009 je zverejnená od 29.3.2010.
Kompletný materiál je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Dlhej nad Váhom.
Čerpanie rozpočtu obce Dlhá nad Váhom k 31.12.2009 sa nachádza v prílohe.

Návrh programového rozpočtu obce na rok 2010

V prílohe je umiestnený Návrh programového rozpočtu obce na roky 2010 až 2012. Návrh rozpočtu je zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke pred jeho prejednaním a schválením.
Vyvesený dňa: 1.2.2010
Zvesený dňa: 16.2.2010

Čerpanie rozpočtu obce Dlhá nad Váhom k 30.09.2009

Čerpanie rozpočtu obce Dlhá nad Váhom k 30.09.2009 sa nachádza v prílohe.

Čerpanie rozpočtu obce Dlhá nad Váhom k 30.06.2009

Čerpanie rozpočtu obce k 30.06.2009 sa nachádza v prílohe.

Hospodárenie obce za rok 2008

Výročná správa obce Dlhá nad Váhom za rok 2008 je zverejnená od 8.4.2009. Kompletný materiál je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Dlhej nad Váhom. Čerpanie rozpočtu obce Dlhá nad Váhom k 31.12.2008 sa nachádza v prílohe.

Programový rozpočet obce na rok 2009 / 2009 évi költségvetés

V prílohe je umiestnený programový rozpočet obce na roky 2009 až 2011.
Návrh rozpočtu obce bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke pred jeho prejednaním a schválením:
vyvesený dňa 06.02.2009
zvesený dňa 23.02.2009
Rozpočet bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č.15/2006-2010, bod A/1 dňa 24.02.2009

Čerpanie rozpočtu obce Dlhá nad Váhom k 30.06.2008

Čerpanie rozpočtu obce Dlhá nad Váhom k 30.06.2008 sa nachádza v prílohe.

Čerpanie rozpočtu obce Dlhá nad Váhom k 31.03.2008

Čerpanie rozpočtu obce Dlhá nad Váhom k 31.03.2008 sa nachádza v prílohe.

Hospodárenie obce za rok 2007 - čerpanie rozpočtu k 31.12.2007

Výročná správa obce za rok 2007 bude predmetom rokovania obecného zastupiteľstva dňa 15.4.2008.
Kompletný materiál je zverejnený na úradnej tabuli obce od 31.3.2008 do 15.4.2008 a je k nahlidnutiu na Obecnom úrade v Dlhej nad Váhom.
Čerpanie rozpočtu za rok 2007 sa nachádza v prílohe.