Tlačivá / NyomtatványokTlačivá pre stavebné konanie

-Návrh na nové využitie územia
-Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby (bez zmeny stavby)
-Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu
-Návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu
-Ohlásenie drobnej stavby - stavebných úprav - udržiavacích prác
-POTVRDENIE
-TLAČIVÁ NA STAVEBNÝ ÚRAD
-Vyhlásenie odborne spôsobilej - kvalifikovanej osoby