Verejné obstarávanie / KözbeszerzésInformácia o verejnom obstarávaní - Rekonštrukcia verejného osvetlenia

V prílohe je umiestnená Informácia týkajúca sa plnenia povinnosti podľa § 44 ods. 2 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Informácia o verejnom obstarávaní - Rekonštrukcia verejného osvetlenia

V prílohe je umiestnená Informácia týkajúca sa plnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Verejné obstarávanie - Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Dňa 01.07.2013 bolo vyhlásené verejné obstarávanie , zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/204379
verejným obstarávateľom Obec Dlhá nad Váhom, Dlhá nad Váhom 225, 92705 Dlhá nad Váhom , na predmet zkazky- Dlhá nad Váhom rekonštrukcia verejného osvetlenia.

Rekonštrukcia miestnej komunikácie Malá ulica - podprahová zákazka

Stavba bude realizovaná v roku 2009 a bude financovaná z obecného rozpočtu.

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Dlhá nad Váhom - podprahová zákazka

Podľa prílohy
Stavba má byť financovaná z fondov EÚ v rámci Programu rozvoja vidieka SR na roky 2007 - 2013.
Termín realizácie: v prípade úspešnosti projektu v roku 2010.

Verejné obstarávanie: na predaj nehnuteľnosti budovy bývalej materskej školy a priľahlého pozemku

OBEC DLHÁ NAD VÁHOM Obecný úrad Dlhá nad Váhom č.225, 927 05 Šaľa 5, Telefón 031/7702926, E-mail: dlhanv@salamon.sk, fax 031/7702931, Dlhá n/Váhom dňa 10.10.2007

sp. zn. 497/2007

Obec Dlhá nad Váhom, so sídlom v Dlhej nad Váhom č.225, 927 05 Šaľa 5

vyhlasuje

Obchodnú verejnú súťaž

podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka